Zapowiedzi wydarzeń

„Policjant Służby Kryminalnej 2017”

1.  Eliminacje wojewódzkie odbędą się  w dniach 19-21 kwietnia 2017 roku na terenie obiektów KWP w Lublinie.

2. Każda komenda miejska i powiatowa Policji wyłoni po jednej drużynie w skład której wchodzić będą: policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki, policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą, w terminie do 24 marca 2017 roku. (karta zgłoszeń stanowi załącznik do regulaminu), na adres poczty Lotus”: piotr.matysiak@lu.policja.gov.pl – (zgłoszenia do dnia 31 marca 2017 roku)

3. Sposób wyłonienia drużyny został pozostawiony do decyzji komendantów miejskich i powiatowych Policji.

4.  Za organizację i przebieg konkursu na szczeblu wojewódzkim odpowiadać będą:
-    Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie podinsp. Emil Wieprzowski,
-    Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie mł. insp. Andrzej Ciołek,
-    Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia podinsp. Agata Śliwińska.

5.   Przebieg i konkurencje eliminacji wojewódzkich zostały ustalone odrębnym Regulaminem i będą obejmować:
-   sprawdzian wiedzy zawodowej w formie testu odrębnie dla każdego zawodnika drużyny,
- sprawdzian wiedzy praktycznej w formie kazusu odrębnie dla policjanta dochodzeniowo-śledczego, operacyjno-rozpoznawczego, sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą,
-  sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia – przeprowadzony w formie oględzin dla wszystkich zawodników drużyny,
-  sprawdzian umiejętności strzeleckich, uzupełniony o dodatkowe elementy sprawnościowe – odrębnie dla każdego zawodnika,

6. Najlepsza drużyna wyłoniona podczas poszczególnych konkurencji będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile w dniach 6-8 czerwca 2017 roku.

7. Szczegółowych informacji można uzyskać u podkom. Macieja Biernackiego z Sekcji ds. Doskonalenia Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie pod  nr. tel. 811-44-51