Decyzja Nr 107/2013 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - Patronat honorowy - Policja Lubelska

Patronat honorowy

Decyzja Nr 107/2013 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Decyzja Nr  107/2013
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
z dnia 28 czerwca 2013 roku


w sprawie obejmowania przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji honorowego patronatu lub uczestnictwa w patronacie honorowym


Na podstawie § 6 Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2004r., Nr 21, poz. 131 z późn. zm.) postanawiam co następuje:


§ 1

1. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji może objąć patronat honorowy lub uczestniczyć w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji na terenie miasta Lublin oraz lubelskiego garnizonu Policji, wymagającym wyróżnienia lub podkreślenia szczególnego charakteru.

2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wymaga zgody Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

3. Objęcie przez Komendanta patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

4. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:

1) opis i cel przedsięwzięcia,
2) proponowaną formę zaangażowania się Komendanta,
3) szczegółowy program,
4) listę współorganizatorów, partnerów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,
5) oświadczenie zapewniające, że w związku z zaplanowanym wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów lub usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Komendanta dla nich (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji).

5. Wniosek wraz z oświadczeniem winien być przesłany na adres: Naczelnika Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin lub złożony w Kancelarii Jawnej Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Narutowicza 73 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30), lub przesłany drogą elektroniczną na adres e-maila prezydialny@lu.policja.gov.pl w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia.

 

6. Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie może zwrócić się do właściwej komórki (jednostki) organizacyjnej lubelskiego garnizonu Policji o wydanie opinii w sprawie zasadności objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w Komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.

7. Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, rozpatrując wniosek zobowiązany jest ocenić:

1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w pkt. 4,
2) czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Komendanta, a jeśli    tak, to w jakiej formie,
3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym:

a) planowaną tematykę wystąpień,
b) dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości,
c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcia merytorycznie,

4) czy istnieje zagrożenie, że patronat honorowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zostanie wykorzystany w celu promocyjnym produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy lub PR.

8. Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

9. Decyzja Komendanta o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej.

10.Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

11.Informacja o objęciu patronatem honorowym lub wyrażeniu zgody przez Komendanta na udział w Komitecie honorowym zamieszczana jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (www.lubelska.policja.gov.pl)

12.Otrzymanie patronatu honorowego Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  zobowiązuje organizatora do umieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz logo Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na wszystkich materiałach informacyjnych organizatora.


§ 2


Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Lubelski Komendant Wojewódzki Policji

                                                                              inspektor Michał DomaradzkiWniosek do pobrania

Oświadczenie do pobrania

Patronaty