Sekcja Psychologów - Policja Lubelska

Sekcja Psychologów

Sekcja Psychologów

KIEROWNIK SEKCJI PSYCHOLOGÓW
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Katarzyna Stec

 

Kontakt z Sekcją Psychologów:

tel. (0-81) 535 55 58 (sekretariat); (0-81) 535 55 32 (kierownik).

fax. (0-81) 535 42 90.

e-mail: sekcjapsychologow@lu.policja.gov.pl

adres: Komenda Miejska Policji, ul. Północna 3.


Zgodnie z "Zarządzeniem Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dn. 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji" praca psychologów policyjnych koncentruje się wokół nastepujących obszarów:

 1. Opieka psychologiczna i psychoedukacja.
 2. Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi.
 3. Psychologia zawodowa.

Do kluczowych zadań psychologów realizujących zadania w obszarze opieki psychologicznej i psychoedukacji należy zaliczyć:

 • porady i konsultacje psychologiczne,
 • interwencje psychologiczne, w szczególności dot. problematyki stresu, alkoholu, samobójstw, sytuacji konfliktowych, mobbingu,
 • interwencje kryzysowe dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych,
 • psychoterapię,
 • psychoedukację skierowaną m.in. na rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych policjantów oraz pracowników Policji.

Do zadań psychologów realizujących zadania  w obszarze psychologii zarządzania zasobami ludzkimi należy zaliczyć:

 • dobór zewnętrzny - badania kandydatów do służby w Policji,
 • dobór wewnętrzny - badania kandydatów na wybrane stanowiska organizacyjne, przygotowywanie procedur i wybór metod oceny,
 • współpraca w tworzeniu rezerwy kadrowej i ocenie kandydatów,
 • tworzenie ścieżek rozwoju zawodowego,
 • budowanie systemów motywacyjnych,
 • udział w procesie oceniania pracowników,
 • budowanie nowoczesnego systemu doskonalenia zawodowego
 •  wsparcie kadry zarządzającej w procesie kierowania,
 • kształtowanie warunków i stosunków w pracy (przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom związanym ze środowiskiem pracy).

Zadania psychologów w obszarze psychologii zawodowej są konsekwencją zapotrzebowania zgłaszanego przez komórki organizacyjne służby prewencyjnej oraz kryminalnej i wynikają wprost z zadań. Do kluczowych zadań psychologów w tym obszarze zaliczyć należy:

 • udział w czynnościach procesowych, np. przesłuchania,
 • opracowywanie portretów psychologicznych (proflów) nieznanych sprawców przestępstw,
 • typologia sprawców,
 • udział w przygotowaniu strategii przesłuchań,
 • udział w akcjach i operacjach policyjnych służby prewencyjnej i służby kryminalnej,
 • pomoc w realizacji szczególnych zadań służbowych (współpraca z OZI, operacje specjalne, ochrona świadka koronnego),
 • edukacja skierowana na rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych.

 

SKŁAD OSOBOWY