Sztab Policji - Policja Lubelska

Sztab Policji

Sztab Policji


 

NACZELNIK SZTABU POLICJI

mł. insp. Mirosław Aftyka

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Tomasz Leszcz

 

Sekretariat Sztabu :
tel. (81) 535-41-71

fax  (81) 535-41-29

      e-mail: dyzurni@lu.policja.gov.pl
----------------------------------------------------------------------       

      Do zadań Sztabu Policji należy gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach na terenie całego województwa w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i eliminowaniu.

            Zakres działań Sztabu Policji określa jego wewnętrzna struktura organizacyjna, w ramach której funkcjonuje.
 
1. Zespół Zintegrowanego Stanowiska Kierowania
                                   
 Tel. (81) 535-51-64                                
 
    W strukturze komórki organizacyjnej znajduje się:
 
1. Stanowisko kierowania, które koordynuje pracę dyżurnych z terenu całego województwa lubelskiego. Pięciu dyżurnych KWP i pięciu zastępców dyżurnego pracuje w systemie całodobowym.


           Dyżurny KWP w Lublinie koordynuje działania jednostek terenowych Policji na terenie woj. lubelskiego. Służbę na stanowisku kierowania pełnią oficerowie z dużym doświadczeniem zawodowym oraz wysokimi kwalifikacjami i predyspozycjami. Dyżurni komend miejskich i powiatowych naszego województwa stanowią tzw. "komórkę pierwszego kontaktu" ze społeczeństwem. Do ich zadań należy przyjmowanie, gromadzenie oraz przekazywanie informacji o przestępstwach bądź innych zdarzeniach zgłaszanych przez obywateli.
         W przypadkach niezadowolenia obywateli ze sposobu załatwienia interwencji bądź niesatysfakcjonującego rozwiązania innego problemu mogą oni zgłaszać swoje zastrzeżenia do komendantów jednostek Policji w godzinach ich urzędowania. Natomiast po godzinach urzędowania lub w chwili nieobecności w jednostce osób funkcyjnych o powyższych problemach można również telefonicznie informować Dyżurnego KWP w Lublinie pod numerem telefonu:

(81)  535 - 45 - 60,

           Ponadto obywatele mogą dzwonić na centralę telefoniczną KWP w Lublinie -   nr telefonu (81) 532-01-01, skąd uzyskają połączenie z żądaną jednostką Policji.
 
2. Stanowiska operatorów odpowiedzialnych za utrzymywanie i właściwe funkcjonowanie łączności szyfrowej i faksowej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji.
 Telefon zaufania - (81) 535-51-00


          Telefon zaufania przeznaczony jest do przekazywania przez obywateli informacji o zdarzeniach kryminalnych oraz o nieprawidłowościach w wykonywaniu ustawowych zadań przez Policję garnizonu lubelskiego.


Informacje można przekazywać całodobowo.
 
2. Zespół Operacji Policyjnych


Tel. (81)535-54-41
 
Do zadań komórki organizacyjnej należy:
 
1.         Prowadzenie analiz dotyczących zagrożeń ładu i porządku publicznego na terenie działania KWP w Lublinie i określanie kierunków działania dla służb prewencyjnych i operacyjnych komend miejskich i powiatowych Policji.
2.       Organizowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją policyjnych zabezpieczeń: imprez o charakterze masowym oraz osób podlegających ochronie
i innych działań policyjnych.
3.         Nadzór nad organizacją i szkoleniem Nieetatowego Oddziału Policji oraz Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko - Pirotechnicznego.
4.         Przygotowywanie dokumentacji planistyczno-sztabowej oraz projektów decyzji komendanta niezbędnych do realizacji operacji policyjnych i zabezpieczenia imprez masowych, a w szczególności imprez o podwyższonym stopniu ryzyka.
5.        Gromadzenie i przetwarzanie informacji objętych „Policyjnym Rejestrem Imprez Masowych” w ramach Nieetatowego Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego do spraw imprez masowych oraz nadzorowanie pracy Powiatowych i Miejskich Punktów Kontaktowych w jednostkach terenowych Policji woj. lubelskiego.
6.        Prowadzenie stałej współpracy z organami administracji publicznej, instytucjami
i organizacjami odpowiedzialnymi za przygotowanie imprez masowych.
 
3. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego
 
Tel. (81) 535 44-15
 
Zadania zespołu:

           Nadzór i koordynacja przedsięwzięć związanych z osiąganiem w jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Lublinie poszczególnych stopni przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.
           Wykonywanie i aktualizacja dokumentów dotyczących zadań Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych.
Koordynacja działań jednostek Policji woj. lubelskiego w warunkach zagrożeń życia i zdrowia ludności oraz środowiska naturalnego,na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
           Organizowanie oraz prowadzenie treningów, szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych służących do wypracowania procedur współdziałania Policji z innymi służbami oraz utrzymywania bieżącej współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi.
         Organizacja i funkcjonowanie Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Policyjnych KWP.

 

Zadania Sztabu Policji