Wydział ds.Ochrony Informacji Niejawnych - Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Policja Lubelska

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział ds.Ochrony Informacji Niejawnych

Naczelnik Wydziału
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

nadkom. Monika Woźniak

 
 
 Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych
KWP w Lublinie
 
nadkom. Piotr Matysiak
 
 
 
 
sekretariat - (081) 535-45-04
nr faxu - (081) 535-51-09
 
 
 Zakres zadań Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
1. Prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa kandydatom do służby lub pracy w Policji oraz policjantom i pracownikom komendy, a także prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających, w przypadku ujawnienia nowych faktów wskazujących, iż osoba której wydano poświadczenie bezpieczeństwa nie daje rękojmi zachowania tajemnicy:
a) prowadzenie rejestrów postępowań sprawdzających, wydawanych poświadczeń, odmów i innych rozstrzygających postanowień.
b) prowadzenie i aktualizowanie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowisku, z którym wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
 
2. Prowadzenie kancelarii tajnej komendy i jej oddziałów:
a) przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie przesyłek niejawnych,
b) udostępnianie do zapoznania i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom,
c) kontrola postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
d) prowadzenie rejestru i zbioru obowiązujących aktów prawnych MSWiA, KGP i KWP zawierających informacje niejawne wraz z ewidencją ich przydziału komórkom i jednostkom organizacyjnym.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych eksploatowanych w komendzie i jednostkach podległych:
a) przygotowanie, aktualizacja i przechowywanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemów i sieci teleinformatycznych (SWBS i PBE) oraz kontrola jej przestrzegania,
b) opracowywanie pomocniczej dokumentacji bezpieczeństwa w postaci wytycznych pionu ochrony ujednolicających zasady ochrony i kontroli systemów teleinformatycznych we współpracy z pionem ochrony Komendy Głównej Policji.
 
4. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w systemach informatycznych komendy:
a) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, określonych w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania dla systemów przetwarzających dane osobowe,
b) udział w kontrolach dotyczących ochrony danych osobowych.
 
5. Opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji oraz udział w opracowywaniu planu ochrony obiektów komendy i realizacja zadań ochrony fizycznej wyznaczonych obiektów komendy.
 
6. Organizowanie szkoleń policjantów zakresie ochrony informacji niejawnych
poprzedzających dopuszczenie do pracy lub służby, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oraz innych szkoleń dla  policjantów i pracowników dotyczących realizacji zadań określonych niniejszym zakresem.
 
7. Przeprowadzanie kontroli informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, a także okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 
8. Prowadzenie archiwum komendy:
a) organizowanie, przechowywanie, opracowywanie i brakowanie zasobu archiwalnego komendy,
b) udostępnianie zbiorów archiwalnych uprawnionym podmiotom,
c) wydawanie zaświadczeń i wyciągów z akt na podstawie zachowanych zbiorów archiwalnych,
d) koordynacja pracy składnic w jednostkach podległych oraz udzielanie pomocy do ich właściwego funkcjonowania.

9. Współpraca ze służbami ochrony państwa w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych.