Wydział Finansów - Policja Lubelska

Wydział Finansów

Wydział Finansów

 

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Beata Łazowska
 
 NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSÓW
 
Edyta Zuzańska-Kowal
 
 
 
Kontakt:
 
Sekretariat Wydziału Finansów, telefon  (81)  535-43-95,
 
Faks: (81)  535-51-95

E-mail:  finanse@lu.policja.gov.pl
 
 
 

Podstawowe  zadania  Wydziału  Finansów:

 1. Finansowe zabezpieczenie działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, podległych komend miejskich i powiatowych Policji, OPP w Lublinie oraz Zarządu w Lublinie CBŚ KGP w zakresie realizacji wydatków budżetowych.
 2. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek Policji województwa lubelskiego.
 3. Opracowywanie planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej w układzie tradycyjnym i budżetu zadaniowego.

Struktura Wydziału Finansów i najważniejsze zadania komórek organizacyjnych

1. Sekcja Wydatków Osobowych:

 telefon (81) 535-42-27

 1. naliczanie uposażeń, wynagrodzeń, świadczeń i zasiłków dla policjantów i pracowników Policji i opisywanie tych dokumentów w zakresie budżetu zadaniowego,
 2. sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 4. sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Zespoły  Zamiejscowe Sekcji Wydatków Osobowych:

- KMP w Białej Podlaskiej,

- KMP w Lublinie,

- KMP w Zamościu.

 

2.  Sekcja Budżetu:

telefon (81) 535- 43-94

 1.  planowanie wydatków, dokonywanie zmian planu finansowego KWP w Lublinie.
 2. sporządzanie okresowych analiz wykonania budżetu,
 3. sprawdzanie zasadności ponoszenia wydatków budżetowych,
 4. kontrola formalno – rachunkowa dokumentów, będących podstawą  wydatkowania środków finansowych oraz w zakresie poprawności opisu budżetu zadaniowego,
 5. realizacja przelewów  należności  wobec dostawców zewnętrznych, uposażeń, wynagrodzeń  i innych  świadczeń,
 6. sporządzanie harmonogramu i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe.

 

3. Sekcja Księgowości:

telefon (81) 535-55-89.

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, dekretacja dokumentów, bieżące księgowanie zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym
  i systematycznym,
 2. uzgadnianie sald rozrachunkowych z tytułu należności i zobowiązań,
 3. sporządzanie bilansu rocznego oraz sprawozdań budżetowych również w zakresie budżetu zadaniowego,
 4. prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług, rozliczanie podatku z Urzędem Skarbowym oraz przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 6. opracowywanie planów przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w układzie klasyfikacji przyjętej do stosowania w jednostkach Policji w zakresie państwowego funduszu celowego oraz w zakresie budżetu zadaniowego.
 7. planowanie dochodów budżetowych KWP w Lublinie.

 

4. Sekcja Windykacji Należności Budżetowych:

telefon (81) 535-59-20
    
- windykacja należności budżetowych KWP w Lublinie,
- wszczynanie postępowań egzekucyjnych poprzez wystawianie wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wniosków dłużników występujących o udzielenie ulgi w należnościach publicznoprawnych oraz rozpatrywanie wniosków dłużników o udzielenie ulgi w należnościach cywilnoprawnych.