Wydział Finansów - Policja Lubelska

Wydział Finansów

Wydział Finansów

 

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Beata Łazowska
 
 NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSÓW
 
Edyta Zuzańska-Kowal
 
 
 
Kontakt:
 
Sekretariat Wydziału Finansów, telefon  (81)  535-43-95,
 
Faks: (81)  535-51-95

E-mail:  finanse@lu.policja.gov.pl
 
 
 

Podstawowe  zadania  Wydziału  Finansów:


1. Finansowe zabezpieczenie działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, podległych komend miejskich i powiatowych Policji, OPP w Lublinie oraz Zarządu w Lublinie CBŚ KGP w zakresie realizacji wydatków budżetowych.
2. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostek Policji województwa lubelskiego.
3. Opracowywanie planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej w układzie tradycyjnym i budżetu zadaniowego.
 
Struktura Wydziału Finansów i najważniejsze zadania komórek organizacyjnych
 
1. Sekcja Wydatków Osobowych:
 
telefon (81) 535-42-27
 
a) naliczanie uposażeń, wynagrodzeń, świadczeń i zasiłków dla policjantów i pracowników Policji i opisywanie tych dokumentów w zakresie budżetu zadaniowego,
b) sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
c) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
d) sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.
 
Zespoły  Zamiejscowe Sekcji Wydatków Osobowych:
- KMP w Białej Podlaskiej,
- KMP w Chełmie,
- KMP w Lublinie,
- KMP w Zamościu.
 
2.  Sekcja Budżetu:
 
telefon (81) 535- 43-94
 
a) planowanie wydatków i dochodów budżetowych, dokonywanie zmian planu finansowego KWP w Lublinie,
b) sporządzanie okresowych analiz wykonania budżetu,
c) sprawdzanie zasadności ponoszenia wydatków budżetowych,
d) kontrola formalno – rachunkowa dokumentów, będących podstawą  wydatkowania środków finansowych oraz w zakresie poprawności opisu budżetu zadaniowego,
e) realizacja przelewów  należności  wobec dostawców zewnętrznych, uposażeń, wynagrodzeń  i innych  świadczeń,
f) sporządzanie harmonogramu i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe.
 
3. Sekcja Windykacji Należności Budżetowych i Księgowości:
 
telefon (81) 535-45-40
 
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych, dekretacja dokumentów, bieżące księgowanie zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym,
b) uzgadnianie sald rozrachunkowych z tytułu należności i zobowiązań,
c) sporządzanie bilansu rocznego oraz sprawozdań budżetowych również w zakresie budżetu zadaniowego,
d) prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług, rozliczanie podatku
z Urzędem Skarbowym,
e) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
f) planowanie wydatków oraz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w zakresie budżetu zadaniowego.