Wydział Kryminalny - Policja Lubelska

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Paweł Duszak

 

 ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Emil Wieprzowski

 

 p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA

kom. Mariusz Pomorski

 

Sekretariat:

tel. (81) 535 – 44 – 11

fax (81) 535 – 45 – 02

 

e- mail: wydzial.kryminalnykwp@lu.policja.gov.pl

ul. Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin

 


Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zajmuje się w szczególności:

  1. Rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości kryminalnej, w tym: szczególnie groźnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw narkotykowych, przestępstw handlu ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii dziecięcej oraz poszukiwaniem sprawców najgroźniejszych przestępstw.
  2. Prowadzeniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępczości kryminalnej, w tym: szczególnie groźnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw narkotykowych, przestępstw handlu ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilii i pornografii dziecięcej.
  3. Nadzorem i bieżącą pomocą jednostkom terenowym województwa lubelskiego w zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu przestępstw kryminalnych.
  4. Współdziałaniem z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji czynności służbowych na terenie kraju.
  5. Współpracą z funkcjonującymi na obszarze województwa organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji rządowej, samorządem terytorialnym oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej.
  6. Dokonywaniem badań, analiz problemowych i oceny pracy wykrywczej  w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, sporządzanie sprawozdań z wyników tej pracy jak również analizowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz nowych instytucji i rozwiązań z zakresu prawa karnego materialnego i procedury karnej oraz przepisów resortowych.

Powyższe zadania Wydział Kryminalny realizuje za pomocą następujących Zespołów:

Jeżeli byłaś/byłeś świadkiem zdarzenia lub chcesz nam pomóc w ujęciu sprawców przestępstw kryminalnych skontaktuj się z nami na wyżej wymienione telefony lub napisz;

po godzinie 15:30 kontakt telefoniczny poda Oficer Operacyjny KWP w Lublinie,

tel. (81) 535 – 45 – 60.