Wydział Ruchu Drogowego - Policja Lubelska

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

                              
                         
  Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

     
 

       NACZELNIK WYDZIAŁU

            podinspektor. Robert Koźlak

 


           ZASTĘPCA NACZELNIKA

        podinspektor Mariusz Szajwaj

 


Wydział Ruchu Drogowego

KWP w Lublinie

ul. Tomasza Zana 45

20-601 Lublin

 

                             Sekretariat::  tel. (0-81) 535-48-80
                                                     fax (0-81) 535-48-49
                                                     wrd@lu.policja.gov.pl

 

Wszystkie zapytania dotyczące okoliczności zdarzeń drogowych (wypadki i kolizje), które miały miejsce na drogach powiatu lubelskiego i miasta Lublin proszę kierować bezpośrednio do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie:

- notatki z wypadków i kolizji, tel. 81 535-48-65,

- sekretariat WRD KMP w Lublinie, tel. 81 535-48-50,


       e-mail: szkody.wrd.kmplublin@lu.policja.gov.pl

 

 

         Wydział Ruchu Drogowego realizuje następujące zadania

 

         I. W ramach funkcji analitycznej i informacyjnej:

 1. dokonuje okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wypracowuje wnioski do realizacji. Sporządza analizy tematyczne obejmujące wybrane grupy uczestników ruchu lub obszary zagrożenia dla potrzeb Policji oraz organów i instytucji działających na rzecz brd;
 2. dokonuje identyfikacji odcinków szczególnie zagrożonych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz inicjuje działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków na ciągach tych dróg;
 3. doskonali system ustalania rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadków drogowych.

  II. W ramach funkcji koordynacyjnej i nadzorczej:
 4. dokonuje okresowych ocen efektów pracy pionu ruchu drogowego oraz skuteczności podejmowanych przedsięwzięć na rzecz minimalizowania zagrożeń;
 5. kształtuje politykę postępowania wobec sprawców wykroczeń w zakresie struktury i prawidłowości stosowania środków prawnych;

 6. czuwa nad racjonalnym wykorzystaniem sił i środków poprzez ocenę właściwego ukierunkowania służby, jej dyslokacji oraz sposobu i stopnia wykorzystania urządzeń technicznych;
 7. inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia Policji oraz innych organów poprzez bezpośrednie uczestnictwo w komisjach problemowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  III. W zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych:
 8. współpracuje z rozgłośniami radiowymi, telewizyjnymi i prasą w zakresie bieżącego informowania społeczeństwa o stanie bezpieczeństwa, realnych zagrożeniach oraz przedsięwzięciach podejmowanych przez Policję;
 9. utrzymuje bieżące kontakty środowiskowe z placówkami oświatowymi i wychowawczymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drodze;
 10. współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Szkołą Ratownictwa Medycznego w zakresie szkolenia kadr brd z terenu województwa;
 11. podejmuje doraźne inicjatywy mające na celu propagowanie znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego przy okazji festynów i imprez masowych;
 12. jest współorganizatorem wojewódzkich eliminacji do turniejów i konkursów o zasięgu ogólnokrajowym.


  IV. W zakresie egzekwowania obowiązującego prawa:
 13. wydział organizuje i uczestniczy w realizacji działań ogólnokrajowych, wojewódzkich i operacji kontrolno-porządkowych;
 14. organizuje i realizuje działania doraźne wynikające z prognozowanego wzrostu natężenia ruchu;
 15. współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz brd, a w szczególności: Państwową Strażą pożarną, Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną w zakresie organizacji wspólnych działań kontrolnych.

  V. W zakresie inżynierii ruchu drogowego:
   
 16. doskonali i rozszerza współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie oraz z Wojewódzkim Zarządem Dróg w zakresie:
  a) opiniowania projektów stałych lub czasowych organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich;
  b) oznakowania i stanu technicznego dróg;
  c) wspólnej realizacji okresowych przeglądów dróg (lustracja wiosenna i jesienna);
 17. wydaje opinie dotyczące organizacji imprez związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
 18. inicjuje działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury technicznej dróg pod kątem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.