Wydział Zaopatrzenia - Policja Lubelska

Wydział Zaopatrzenia

Wydział Zaopatrzenia

NACZELNIK WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

Dorian Olszewski

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA

Barbara Wróbel

 


Kontakt:

Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Grenadierów 3, 20-331, Lublin

tel.: (081) 535-44-64

fax: (081) 535-51-07

e-mail: zaopatrzenie@lu.policja.gov.pl

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA

Struktura:

W strukturze organizacyjnej Wydziału Zaopatrzenia wyodrębniono następujące komórki niższego szczebla:

 • Zespół Uzbrojenia i Techniki Specjalnej
 • Zespół Kwatermistrzowski.

1. Zespół Uzbrojenia i Techniki Specjalnej - Starszy Specjalista Zespołu Uzbrojenia i Techniki Specjalnej (tel. 535-45-46)

W ramach Zespołu funkcjonuje nieetatowy:

 • Podzespół Uzbrojenia (tel. 535-44-67 / 535-42-51)
 • Podzespół Techniki Policyjnej (tel. 535-43-19 / 535-51-73)
 • Podzespół Techniki Biurowej (tel. 535-54–21 / 535-46-21)
 • Podzespół magazynierów uzbrojenia i techniki specjalnej (tel. 535-44-16)
 • Warsztat rusznikarski (tel. 535-46–81)
 • Warsztat naprawy sprzętu techniki biurowej (tel. 535-54–58).

Zadania Zespołu Uzbrojenia i Techniki Specjalnej:

 • - planowanie, zakup, magazynowanie oraz dystrybucja sprzętu uzbrojenia, sprzętu i materiałów techniki policyjnej, maszyn i urządzeń techniki biurowej, druków i formularzy służbowych, materiałów kancelaryjno – biurowych,
 • - wyposażenie w broń, amunicję i oporządzenie do broni wszystkich policjantów województwa lubelskiego w ramach zaopatrzenia indywidualnego,
 • - przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zamówień publicznych w zakresie techniki policyjnej, biurowej oraz uzbrojenia,
 • - zarządzanie majątkiem i prowadzenie ewidencji głównej składników majątkowych,
 • - planowanie, zlecanie oraz rozliczanie usług serwisowych sprzętu kontrolno – pomiarowego służb ruchu drogowego, sprzętu laboratoryjnego, fotograficznego, audio – video, oświetleniowego oraz powielającego,
 • - wykonywanie napraw i konserwacji broni,
 • - naprawa i konserwacja maszyn biurowych oraz wytwarzanie pieczęci i stempli,
 • - opracowanie i utrzymanie normatywów magazynowych,
 • - naliczanie i bieżąca aktualizacja zbiorczych tabel należności dla jednostek Policji województwa lubelskiego oraz komórek organizacyjnych KWP w Lublinie,
 • - analiza stopnia wykorzystania sprzętu i materiałów w zaopatrywanych jednostkach Policji,
 • - uczestniczenie w planowaniu budżetu a także dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z wykonywania zadań w zakresie pracy zespołu,
 • - przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, a także klasyfikacja, wybrakowanie oraz upłynnianie sprzętu techniki policyjnej, biurowej oraz uzbrojenia.

2. Zespół Kwatermistrzowski – Starszy Specjalista Zespołu Kwatermistrzowskiego (tel. 535-56-38)

 

W ramach Zespołu funkcjonuje nieetatowy:

 • Podzespół Mundurowy:

– ewidencja główna (tel. 535-59-96/535-56-96)

– ewidencja indywidualna (tel. 535-46-79 / 535-41-99)

 • Podzespół Żywnościowy (tel. 535-42–46)
 • Podzespół Kwaterunkowy (tel. 535-54-62)
 • Podzespół magazynierów:

– przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i żywnościowego (tel. 535-45-42)

– kwaterunku, druków i formularzy służbowych oraz sprzętu i materiałów  techniki biurowej (tel. 535-59-62)

 • Podzespół gospodarczy (tel. 535-45-42).

Zadania Zespołu Kwatermistrzowskiego:

 • - planowanie, zakup, magazynowanie i dystrybucja sprzętu i przedmiotów wyposażenia mundurowego, żywnościowego, kwaterunkowego, gospodarczego, kulturalno - oświatowego, sportowego, p-poż, medycznego oraz leków i środków opatrunkowych,
 • - prowadzenie ewidencji głównej w zakresie zaopatrzenia kwatermistrzowskiego,
 • - przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zamówień publicznych w zakresie zaopatrzenia kwatermistrzowskiego,
 • - organizowanie żywienia zbiorowego dla policjantów jednostek Policji województwa lubelskiego, którym przysługuje żywienie w naturze, a także osobom zatrzymanym w PDOZ i PID,
 • - upłynnianie zapasów zbędnych i ponadnormatywnych w zakresie sprzętu i wyposażenia kwatermistrzowskiego,
 • - naliczanie równoważników za przedmioty nie wydane w naturze oraz za pranie odzieży roboczej dla pracowników i policjantów jednostek Policji województwa lubelskiego,
 • - dokonywanie rozliczeń finansowych wynikających z wykonywania zadań w zakresie zaopatrzenia realizowanego przez Zespół,
 • - organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji, klasyfikacja i wybrakowanie sprzętu i wyposażenia,
 • - świadczenie usług krawieckich dla policjantów w zakresie poprawek i szycia przedmiotów mundurowych.