Zespół Komunikacji Społecznej - Policja Lubelska

Zespół Komunikacji Społecznej

Zespół Komunikacji Społecznej

RZECZNIK PRASOWY
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W LUBLINIE
 
nadkom. Renata Laszczka-Rusek
 
 
 
 
ZESPÓŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 
 
kom. Andrzej Fijołek
podkom. Anna Kamola
sierż. st. Kamil Karbowniczek


 
tel.(81) 535-43-28, (81) 535-54-54 faks: (81) 535-41-84
 
 

 

dyżurny telefon kom.: 693 724 731

Zespół Komunikacji Społeczniej udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Natomiast w sobotę i w niedzielę udzielamy informacji tylko w sprawach bieżących (wydarzenia z ostatnich 24 godzin) od 10:30 do 13:30.

We wszystkie dni tygodnia kontakt z dyżurnym członkiem Zespołu Komunikacji Społecznej tel. kom.: 693 724 731 - osoba dyżurująca udziela wyłącznie informacjami o aktualnych zdarzeniach.

Do zadań Zespołu Komunikacji Społecznej należy między innymi:
 
 • Prowadzenie za pośrednictwem środków masowego przekazu działalności prasowo – informacyjnej związanej z realizacją przez Policję jej ustawowych zadań na rzecz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.
 • Opracowywanie i przekazywanie mediom lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, codziennego serwisu informacyjnego o wydarzeniach zaistniałych na terenie województwa lubelskiego.
 • Kształtowanie pożądanego wizerunku Policji w społeczeństwie poprzez przekazywanie mediom materiałów dotyczących funkcjonowania jednostek i podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 • Udzielanie odpowiedzi i sprostowań na krytykę oraz interwencję prasową kierowaną pod adresem Policji.
 • Organizowanie i obsługa konferencji prasowych Komendanta.
 • Gromadzenie i analizowanie artykułów dotyczących Policji.
 • Prowadzenie stałego systemu szkoleń i konsultacji w zakresie współpracy z dziennikarzami dla: służb dyżurnych, oficerów prasowych komend miejskich i powiatowych oraz osób posiadających stałe lub czasowe pełnomocnictwo Komendanta Wojewódzkiego Policji do udzielania informacji mediom.
 • Przekazywanie mediom komunikatów Policji dotyczących osób poszukiwanych, uznanych za zaginione i zaginionych.
 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami organów administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i instytucji spoza Policji – w zakresie związanym z zadaniami Zespołu.
 • Obsługa serwisu informacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w sieci Internet.
 • Obsługa informacyjna działań związanych z udziałem Policji w imprezach lokalnych i regionalnych oraz promowanie programów prewencyjnych.
 • Opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych, których realizację planują jednostki Policji na terenie województwa.