Ogłoszenia dotyczące doboru - Ogłoszenia dotyczące doboru - Policja Lubelska

Ogłoszenia dotyczące doboru

Ogłoszenia dotyczące doboru

 

Aktualne terminy i limity przyjęć znajdują się w zakładce "TERMINY PRZYJĘĆ"

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Planowane przyjęcie do służby w 2019 roku:

7 marca, 21 maja, 16 lipca, 2 września, 7 listopada, 30 grudnia.

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji

woj. lubelskiego

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 81- 535-46-55.

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

 

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

 

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.) :

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 pkt.,

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione - 6 pkt.,

 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 pkt.,

 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 pkt.,

 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego - 4 pkt.,

 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.,

 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt.,

 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”- 2 pkt.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2017r., poz. 2067 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.).

 

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2018, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

 

 

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

inspektor Robert SZEWC