Wymagane dokumenty - Policja Lubelska

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji - wzór podania

  • wypełniony kwestionariusz osobowy cz A i B - druk

  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

  • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

  • książeczka wojskowa z wpisem o przeniesieniu do rezerwy do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

  • dowód osobisty  (do wglądu).

 

Ponadto, kandydat do służby, który:

  • posiada tytuł ratownika albo ratownika medycznego,

  • posiada uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

  • posiada uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej,

  • posiada prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

     winien przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane  umiejętności i kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu w dniu składania dokumentów).

 

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby wymaganych dokumentów ( § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.).