Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA!
Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych Komendu Wojewódzkiej Policji w Lublinie
telefon 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

 


Nr referencyjny: 06/2.3.1/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.05.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 11/1.1.5/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 35125300-2, 32323500-8, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 19.05.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 09/1.3.1/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 79951000-5

Przedmiot zamówienia: Organizacja seminariów dofinansowanych ze środków UE

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 10.05.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 08/1.2.7/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 22900000-9, 28100000-1, 22456000-1, 22852100-8, 22822000-8, 22820000-4     

Przedmiot zamówienia: Dostawa druków służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.04.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 04/1.2.2/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2, 32421000-0, 32581100-0       

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów, części oraz akcesoriów informatycznych i teleinformatycznych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.04.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 07/1.3.3/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50433000 – 9, 50413000 – 3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.04.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 05/1.1.21/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09323000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45315300-1, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6.

Przedmiot zamówienia: Budowa węzła cieplnego w ramach zadania pn. „Komenda Miejska Policji w Chełmie – podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.04.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 02/2.2.1/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.04.2021, godzina 11:00, 19.04.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 03/1.2.1/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30125110-5, 30192320-0, 30125100-2, 30124300-7, 30192113-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 09.04.2021, godzina 11:00

Termin składania ofert: 14.04.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 01/1.3.8/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 08.04.2021, godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Znak sprawy: 70/64/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa budynku koszarowego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie"

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania